Kamerový informačný systém


Kamerový informačný systém v bytovom dome EDEN, ul. Štefánikova 6, 058 01 Poprad

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")


KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

V zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Osoby oprávnené pristupovať k záznamovému zariadeniu sú poverené spracúvaním osobných údajov, dodržiavajú mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov. Neoprávnené osoby nemajú prístup k záznamovému zariadeniu.


Monitorovanie vyhradených priestorov prebieha v stredisku:

Bytový dom Eden – Štefánikova 6, Poprad

Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je SPOLBYT, s.r.o. Poprad, Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad (ďalej len ako "prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ využíva na monitorovanie vyhradených priestorov digitálny otvorený kamerový systém s pripojením do Internetu.

Kamerový informačný systém bol nainštalovaný spoločnosťou ENGLER ELEKTRO, s.r.o., Fraňa Kráľa 2071/34, Poprad 058 01, IČO: 44518331 .

Kamerový informačný systém tvorí 9 kamier, ktoré sú digitálne. Zálohovacie zariadenie je pripojené do počítačovej siete, ktorá je pripojená do internetu. Z celkového počtu 9 kamier sa 5 kamier nachádza v interiéri a majú nočné videnie (IR prísvit), a 4 kamery sa nachádzajú v exteriéri a majú nočné videnie (IR prísvit). Jednotlivé kamery sú pripojené k úložnému zariadeniu, kde sa uchovávajú záznamy z kamier.

Lehota uchovávania kamerového záznamu je nastavená na: 23 dní

Ku kamerovým záznamom predmetného kamerového informačného systému (k osobným údajom) má prístup aj spoločnosť – ENGLER ELEKTRO, s.r.o., Fraňa Kráľa 2071/34, Poprad 058 01, IČO: 44518331 – sprostredkovateľ. Právny základ sprístupnenia kamerových záznamov: Zmluva o spracovaní osobných údajov uzatvorená podľa čl. 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Kamerové záznamy sú spracúvané u správcu objektu a nie sú zverejňované. Kamerové záznamy nie sú poskytované subjektom so sídlom v zahraničí. Prevádzkovateľ SPOLBYT, s.r.o. Poprad, Tomášikova 2940/2, Poprad 058 01 nespracúva v kamerovom informačnom systéme osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednou osobou je p. Jozef Beck a p. Daniel Beck. Všetky osoby oprávnené pristupovať ku kamerovému systému sú riadne poverené prevádzkovateľom a zaviazali sa dodržiavať mlčanlivosť.

Účel spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením, vandalizmom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.


Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Kategória príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: 23 dní.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.
Práva dotknutej osoby:
ako dotknutá osoba si môžete uplatniť niekoľko práv, najmä právo na prístup k Vašim údajom alebo právo na výmaz. Viac o jednotlivých právach sa dočítate v záložke "Práva dotknutej osoby".


Identifikácia jednotlivých kamier a snímaných priestorov

Typ kamery: Interiérová s nočným videním (IR prísvit)


K01: Vstupné podlažie – pohľad od hlavného vstupu do objektu smerom k výťahom a chodbu smerom k schodisku na jednotlivé podlažia a do garáže.

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K02: Vstupné podlažie – pohľad od vedľajšieho vstupu (bližšie od parkoviska) do objektu smerom k spojovacej chodbe medzi výťahom a schodiskom na jednotlivé podlažia a do garáže.

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K03: 1. podzemné podlažie – pohľad od príjazdu do objektu a prechodových dverí smerom k výťahom a schodisku.

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K04: 1. podzemné podlažie – pohľad na garážové státia, vnútornú priebežnú komunikáciu a vstup na únikové schodisko z objektu.

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.


K05: 1. podzemné podlažie – pohľad na únikové schodisko a vstup do únikovej časti objektu z garáže na parkovisko.

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.


Typ kamery: Exteriérová s nočným videním (IR prísvit)

K06: Parkovisko objektu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K07: Vstup do objektu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K08: Príjazd a vstup do garáže objektu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

K09: Vstup na parkovisko objektu a príjazdovú rampu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Spracované dňa: 01.10.2023

SPOLBYT, s.r.o. Poprad.

Platnosť dokumentu: Len v období trvania platnosti Zmluvy o výkone správy objektu so spoločnosťou SPOLBYT, s.r.o. Poprad.