Spoločenstvo vlastníkov bytov 


   Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad realizuje správu bytov a nebytových priestorov, resp. jej časť pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ( ďalej len SVB a NP ) v zmysle zákona 182/1993 Z.z., a to prostredníctvom:

  • Mandátnej zmluvy

  SVB a NP je právny subjekt, ktorý spravuje spoločné časti domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok ,vrátane ich údržby a obnovy. Štatutárnym zástupcom SVB a NP je predseda, ktorý riadi činnosť spoločenstva.

  Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad vykonáva časť správy bytových domov, kde je zriadené SVB a NP na základe Mandátnej zmluvy, ktorá je uzatvorená s predsedom SVB na základe rozhodnutia vlastníkov bytov na zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

  Na základe tejto zmluvy zabezpečujeme presne špecifikované ekonomické, technické a právne služby. Za tieto služby si naša spoločnosť účtuje mesačný paušálny poplatok za byt alebo nebytový priestor. Tento mesačný poplatok je na základe rozsahu realizovaných služieb individuálny.  

Pre vlastníkov zabezpečujeme služby a činnosti spojené s užívaním bytov a to najmä:

             - dodávku tepla na vykurovanie

             - dodávku teplej úžitkovej vody

             - dodávku studenej vody

             - odvedenie odpadových a zrážkových vôd

             - dodávku elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu

             - poistenie domu

                - prevádzku výťahovSlužby poskytované a zahrnuté v paušálnom poplatku sú v následovnom rozsahu:

a) úhrady za služby, spojené s užívaním bytu - vystavenie predpisu úhrad pre vlastníkov (mesačný predpis), evidencia úhrad, príjem úhrad cez pokladňu, vypracovanie upomienky (v zmysle prijatých interných predpisov spoločenstva), vyúčtovanie zálohových platieb

b) uzatváranie a zmeny zmlúv na zabezpečenie služieb, spojených s bývaním - dodávku tepla na vykurovanie a na ohrev TÚV, studenej vody, el. energie spol. priestorov a pod.

c) úhrada a kontrola zálohových a konečných faktúr za dodávky služieb, spojených s bývaním (tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV, studenej vody, el. energie spoločných priestorov a pod.)

d) vedenie podvojného účtovníctva spoločenstva

           - sledovanie fondov spoločenstva 

             - zostavovanie ročnej účtovnej závierky

           - spracovávanie štatistických výkazov

           - spracovanie daňového priznania s prílohami

e) vedenie mzdovej agendy

          - vypracovanie dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a pod.

          - prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

          - zasielanie výkazov do poisťovní, na daňový úrad

          - zasielanie ročného hlásenia na daňový úrad

          - zasielanie odvodov a dane

          - výplata odmeny - v hotovosti alebo bankovým prevodom

f) evidencia vlastníkov bytov

          - bývajúcich , zmena predpisu úhrad

          - počtu osôb bývajúcich v byte

          - nahlásených nájomníkov

g) zabezpečovanie revízií VTZ spoločných častí a zariadení domu

h) výhodné poistenie bytového domu so širokým krytím poistných udalostí

i)  vypracovanie správy o činnosti SVB k vyúčtovaniu za predošlý rok do 31. 05. kalendárneho roka


V rámci ostatných služieb zabezpečujeme:

            - spracovanie interných smerníc SVB

         - kompletné technické prehliadky bytových domov 

         - spracovanie a pripomienkovanie zmlúv pre dodávateľov SVB

         - zabezpečujeme kompletné opravy spoločných častí a zariadení domu 

         - realizujeme výmeny vodomerov a pomerových meračov tepla

         - zabezpečujeme spracovanie podkladov pre financovanie prác cez ŠFRB 

         - zabezpečujeme spracovanie a vybavovanie komerčných úverov

         - pravidelne prehodnocujeme prebiehajúce úvery

         - zabezpečujeme poskytovanie právnej pomoci pre SVB

         - pomáhame pri návrhoch modernizácii a obnov bytových domov, ako aj návrhu financovania

         - zabezpečujeme deratizácie priestorov 


  V rámci nami ponúkaných služieb správy bytov a nebytových priestorov poskytujeme svojím klientom silné zázemie modernej a neustále sa rozvíjajúcej správcovskej spoločnosti. Našim zámerom je zabezpečiť a ponúkať profesionálne poskytovanie služieb na vysokej odbornej a technickej úrovni so zámerom dosiahnutia maximálnej spokojnosti našich zákazníkov.

  S pohľadom do budúcna je naším cieľom  zvýšiť informovanosť našich klientov, sprehľadnenie a zvýšenie úrovne systému správy bytov a nebytových priestorov. To nás zaväzuje, aby sme poskytovanie našich služieb neustále zvyšovali a zefektívňovali a tým dosiahnuli rast našej spoločnosti a spokojnosť Vás, našich klientov.