Revízie a skúšky


Vedeli ste, že v bytových domoch sa nachádzajú  spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. ), ktoré si vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní ?


Rozvody elektroinštalácie                   raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) každý rok 

Sústava bleskozvodov                         vykonávajú sa každé 4 roky, prípadne každé 2 roky, podľa typu bleskozvodu a                                                                    veľkosti budovy 

Plynové rozvody                                   vykonávajú sa každé 3 roky a kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po                                                                    stúpačku sa vykonáva každý rok

Komíny                                                   každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne

Výťahy                                                  odborné prehliadky každé 3 mesiace,                                                                                                                                         opakované odborné záťažové skúšky každé 3 roky,                                                                                                                   opakované úradné skúšky každých 6 rokov

Požiarna ochrana                                  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková                                                                              skúška hydrantov sa vykonáva 1x ročne 

Meradla teplej a studenej vody          výmena studenej vody každých 6 rokov                                                                                                                                     výmena teplej vody každé 4 roky                                                                                                                                       Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad, zabezpečuje pre svojich klientov pravidelne sledovanie a vykonávanie revízii na základe spracovaného harmonogramu na vyhradené technické zariadenia ( ďalej len VTZ ) s dosledovaním záveru a následným zaslanim revízie  a informácie s upozornením v prípade zistenia nedostatku z revízie predsedovi SVB .