Ekonomická činnosť - vyúčtovanie

V rámci ponúkaných služieb je jednou z našich činnosti vedenie kompletnej ekonomickej agendy a účtovníctva pre čiastočnú správu bytových domov. V rámci tejto činnosti, Vám ponúkame:

 •  úhrady za služby, spojené s užívaním bytu 
 •  vystavenie predpisu úhrad pre vlastníkov (mesačný predpis) 
 •  evidencia úhrad
 • príjem úhrad cez pokladňu
 • vypracovanie upomienky (v zmysle prijatých interných predpisov spoločenstva)
 • vyúčtovanie zálohových platieb
 • úhrada a kontrola zálohových a konečných faktúr za dodávky služieb, spojených s bývaním (tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV, studenej vody, el. energie spoločných priestorov a pod.)
 • vedenie podvojného účtovníctva spoločenstva
 • sledovanie fondov spoločenstva
 • zostavovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovávať štatistické výkazy 
 • spracovať daňové priznanie s prílohami
 • vedenie mzdovej agendy
 • vypracovanie dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a pod.
 • prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne
 • zasielanie výkazov do poisťovní, na daňový úrad
 • zasielanie ročného hlásenia na daňový úrad
 • zasielanie odvodov a dane
 • výplata odmeny - v hotovosti alebo bankovým prevodom
 • evidencia vlastníkov bytov 
 • bývajúcich , zmena predpisu úhrad
 • vedenie počtu osôb bývajúcich v byte - nahlásených nájomníkov


Máte záujem o ponúkané služby?  Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár ,  čoskoro  Vás budeme kontatovať.