Ekonomická činnosť - vyúčtovanie


V rámci ponúkaných služieb je jednou z našich činnosti vedenie kompletnej ekonomickej agendy a účtovníctva pre čiastočnú správu bytových domov. V rámci tejto činnosti, Vám ponúkame:

-úhrady za služby, spojené s užívaním bytu 

-úhrady za služby, spojené s užívaním bytu 
-vystavenie predpisu úhrad pre vlastníkov (mesačný predpis) 
-evidencia úhrad
-príjem úhrad cez pokladňu
-vypracovanie upomienky (v zmysle prijatých interných predpisov spoločenstva)
-vyúčtovanie zálohových platieb
-úhrada a kontrola zálohových a konečných faktúr za dodávky služieb, spojených s bývaním (tepla   na vykurovanie, --tepla na ohrev TÚV, studenej vody, el. energie spoločných priestorov a pod.)
-vedenie podvojného účtovníctva spoločenstva
-sledovanie fondov spoločenstva
-zostavovanie ročnej účtovnej závierky
-spracovávať štatistické výkazy 
-spracovať daňové priznanie s prílohami
-vedenie mzdovej agendy
-vypracovanie dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a pod.
-prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne
-zasielanie výkazov do poisťovní, na daňový úrad
-zasielanie ročného hlásenia na daňový úrad
-zasielanie odvodov a dane
-výplata odmeny - v hotovosti alebo bankovým prevodom
-evidencia vlastníkov bytov 
-bývajúcich , zmena predpisu úhrad
-vedenie počtu osôb bývajúcich v byte - nahlásených nájomníkovMáte záujem o ponúkané služby?  Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár ,  čoskoro  Vás budeme kontaktovať.