Správa bytových domov - priamy výkon správy


  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní na základe Zákona č. 182/1993 Z.z. §6 ods. 1 zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom.  

 Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad vykonáva správu bytov a nebytových priestorov  dlhodobo, tiež pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré nemajú vytvorené spoločenstvo vlastníkov bytov a to prostredníctvom:

  • Zmluvy o priamom výkone správy

  V bytovom dome, kde nie je vytvorené spoločenstvo vlastníkov bytov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy.  Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schvalené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať.

   Zmluva o výkone správy obsahuje najmä:

- vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu,

- spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,

- zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky,  údržby a opráv vrátane rozsahu disponovať s nimi,

- zásady platenia a úhrad za plnenia a hospodárenia s nimi,

- zásady určenia výšky platieb za správu

- rozsah a obsah správy o činnosti správcu

   Správa bytového domu je  obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo  zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nasledovné činnosti: 

- prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, 

- služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 

- vedenie účtu domu v banke,

- vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov

- iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a          nebytových priestorov v dome.

Práva a povinnosti správcu sú obsiahnuté v Zákone č. 182/1993 Z.z. v platnom znení o vlastníctve bytov a NP.

SPOLBYT, s.r.o. Poprad, na základe zmluvy o priamom výkone správy zabezpečuje presne špecifikované ekonomické, technické a právne služby. Za tieto služby si naša spoločnosť účtuje mesačný paušálny poplatok za byt alebo nebytový priestor.